Civil

Muntlaw Advocats com a especialistes en dret civil presta assessorament als particulars en aspectes tan diversos com poden ser reclamacions dineràries, compliments de contractes i exigència de responsabilitats tant contra altres particulars com contra professionals. Entre els serveis que prestem, n’indiquem els següents:

i. Redacció i revisió de contractes amb particulars (arrendaments, compra de béns, reconeixements de deutes, etc.)

ii. Reclamacions econòmiques (monitoris, judicis verbals i ordinaris)

iii. Responsabilitat civil derivada d’accidents laborals, de vehicles i personals

iv. Responsabilitat civil derivada de la comissió d’un delicte o falta

v. Responsabilitat civil derivada de l’actuació de professionals (metges, advocats, arquitectes i enginyers, entitats financeres i centres escolars …)