Registre comptable

A l´igual que succeeix amb d´altres especialitats del dret amb contingut econòmic, l´especificitat de la normativa comptable fa que aquest sigui un dels serveis que les empreses acostumen a externalitzar.

A Muntlaw apliquem a la comptabilització i confecció dels estats financers de les societats un gran rigor, a l’ésser conscients de que els errors i imprecisions que es puguin donar a la comptabilització poden repercutir de múltiples formes en la viabilitat futura d´una societat (errors en la presentació i liquidació de tributs, imprecisions i errors en el finançament de la societat, no representar la imatge fidel de la empresa, …).

Es per tot l´anteriorment mencionat, que a Muntlaw posem tot el nostre èmfasi en que la comptabilització i confecció dels estats financers ocupin un lloc transcendent dintre de la vida de una empresa, doncs de la correcta gestió de la comptabilitat dependran múltiples actuacions posteriors.

A continuació, es detallen alguns dels serveis que oferim a Muntlaw:

i. Legalització de llibres comptables
ii. Confecció de llibres
iii. Confecció i dipòsit de comptes anuals
iv. Informes periòdics
v. Assessoria comptable
vi. Elaboració d´estats financers
viii. Outsourcing comptable

Advocats especialitzats