SUCCESSIONS, TESTAMENTS I HERÈNCIES

Des de MUNTLAW ADVOCATS volem acompanyar-lo en un moment tan dolorós com és l’adéu d’un familiar, per això, comptem amb els millors professionals i especialistes per a la gestió integral dels processos de successions, testaments i herències.

ÍNDEX

  1. Herències amb testament o sense
  2. Reclamació de la legítima
  3. Acceptació o renúncia d’una herència
  4. Repartiment d’herències
  5. Impost de successions

 

HERÈNCIES AMB TESTAMENT O SENSE

Què passa si el meu familiar difunt no va fer testament? Des de MUNTLAW ADVOCATS sempre aconsellem fer testament davant d’un Notari per fer un repartiment de béns entre hereus, legataris i legitimaris.

En cas d’haver-n’hi, segons la voluntat del causant, per tal d’evitar potencials conflictes, tot optimitzant-ho des d’un punt de vista fiscal, en aquest cas, el procés seria l’hereditari amb testament i els hereus i legataris rebrien el que s’establís en dit testament.

No obstant, què passa si el seu familiar difunt no va fer testament? En aquest cas serà la llei la que establirà qui haurà de ser hereu i en quina proporció.

La successió “Ab Intestato“, és a dir, la successió sense testament, pot ser un maldecap per als seus hereus i des de MUNTLAW us podem ajudar en tots aquests tràmits de la millor forma.

En primer lloc, s’haurà de comprovar el grau de parentesc dels hereus, i establir en cada cas l’actuació corresponent, ja que no s’haurà d’actuar de la mateixa manera si es tracta de fills, pares, cònjuge o parella de fet que si es tracta de parents més llunyans en la línia successòria com ara germans, oncles o cosins.

D’una banda, (fills, pares, cònjuge o parella de fet) es tractarà de preparar una compareixença davant de notari, aportant una sèrie de documentació així com també dos testimonis que coneguessin el difunt.

D’altra banda, (germans, oncles o cosins) serà necessari interposar una demanda judicial per tal que el jutge declari qui son els hereus legítims que ho hagin de ser per llei.

RECLAMACIÓ DE LA LEGÍTIMA

Què és la legítima? Per Llei, hi ha una part de l’herència (a Catalunya el 25%), que és per llei del tot indisponible, llevat que hi hagi causa de desheretament i va destinada als anomenats “hereus forçosos”.

Els hereus forçosos son els pares i fills, així com el cònjuge o parella de fet que en cas de no ser designats expressament al testament, tenen dret a rebre el 25% del valor de l’herència. Aquest 25%, la legítima, és el que s’haurà de repartir de forma equitativa entre tots els hereus forçosos.

En el cas de que vostè cregui tenir dret a la legítima però no hagi estat declarat hereu pel difunt, des de MUNTLAW recomanem que es posi en contacte amb nosaltres per estudiar el seu cas a fi i efecte de valorar si pot reclamar la quota que per llei li pertoqui.

En cas de no arribar a cap acord amistós, l’alternativa serà necessàriament recórrer a la via judicial, interposant una demanda davant dels Jutjats corresponents.

ACCEPTACIÓ O RENÚNCIA D’UNA HERENCIA

Què passa si un dels hereus no té interès en acceptar però tampoc hi renuncia? Les herències no sempre s’han d’acceptar, o dit d’una altra manera, no sempre pot ser convenient acceptar l’herència.

Els motius per repudiar una herència poden ser diversos, tant personals com estrictament econòmics. Si ens centrem en els motius econòmics, atès que els personals dependran només de la voluntat de l’hereu d’heretar béns del difunt, pot donar-se el cas que amb l’acceptació, el que s’hereti siguin més deutes que actius.

Un dels casos més habitual ha estat el d’heretar un immoble amb una hipoteca pendent de pagament quan l’immoble s’ha depreciat i el valor de la hipoteca és més elevat que el de l’immoble.

Més en general, habitualment pot no convenir acceptar una herència quan el passiu (deutes) és més elevat que l’actiu (els béns que conformen el cabdal hereditari, un cop descomptats deutes i despeses). Aquest i altres casos, poden aconsellar al l’hereu rebutjar l’herència, i nosaltres podem assessorar-lo en aquest àmbit.

Per altra banda, pot succeir que, una vegada tinguem el testament o s’hagi fet la pertinent declaració d’hereus, via judicial o notarial, un dels hereus no vulgui participar en l’acceptació d’herència per diferents qüestions familiars.

Aquest es un dels casos en que s’haurà d’interposar una demanda judicial (interrogatio in iure) per obligar a aquest hereu a pronunciar-se sobre si vol acceptar o repudiar l’herència, per tal de no perjudicar els demés hereus atès que, mentre no es pronunciï la totalitat dels hereus no es podrà procedir al repartiment de l’herència.

REPARTIMENT D’HERÈNCIES

Problemes en el repartiment de béns de l´herència, què fer? Un cop acceptada l’herència, poden sorgir problemes a l’hora de fer el repartiment dels béns, especialment quan hi ha força patrimoni a repartir i en el testament no s’ha designat cap persona encarregada de repartir els béns o quan no hi ha testament previ.

Els actes previs al repartiment de l’herència, podríem resumir-los en els següents:

– Liquidació del règim de societat de guanys (cas d’haver constat el matrimoni del difunt cònjuge segons un règim civil diferent del català, que per defecte preveu el de separació de béns).

– Col·lació de donacions prèvies a la defunció del causant. És habitual que els pares donin en vida a títol gratuït als fills part del seu patrimoni. Si aquestes donacions han estat en proporció diferent a cada un dels hereus, serà necessari fer un càlcul del valor dels béns donats a títol gratuït a fi de calcular quins béns pertocaran a cadascun dels hereus en el repartiment de l’herència tenint en compte la legítima.

Per tant, podrà ser que, en el repartiment, un dels hereus rebi menys béns perquè se li hagin descomptat els rebuts de més en vida els pares.

Un cop fet això, es procedirà a repartir l’herència, que podrà fer-se segons l’establert al testament, segons les indicacions específiques de la llei i/o segons el que determini el marmessor.

Des de MUNTLAW recomanem sempre comptar amb el nostre assessoraments com a advocats experts en la matèria per tal de poder, des d’una òptica imparcial i objectiva oferir al client la millor solució al conflicte.

En aquest sentit, intentem prioritzar sempre que sigui possible la via extrajudicial, no obstant, si no hi ha cap possibilitat d’arribar a un acord amistós, s’haurà d’interposar una demanda judicial, des d’on es podrà demanar la designació d’un “comptador-partidor” d’herències.

IMPOST DE SUCCESSIONS

Com fer la liquidació de l’impost de successions? A MUNTLAW ADVOCATS també oferim al client el servei de liquidació de l’impost de Successions, realitzant la gestió de forma integral i telemàtica, amb la colaboració de l’Agencia Tributaria de Catalunya.

Contacta amb nosaltres i amb molt de gust analitzarem el teu cas.

Tornar a la llista