Immobiliari i arrendaments

A l’Àrea del Dret Immobiliari, Muntlaw assessora a particulars i empreses tant en fase preventiva, necessari per a prendre decisions estratègiques, com en els diferents procediments amistosos, de negociació i judicials que puguin afectar els seus clients en aquesta complexa matèria multidisciplinar.

Entre els serveis que presten els advocats especialistes en dret inmobiliari i arrendaments, s’indiquen els següents:

i. Negociació i confecció contractes.

ii. Adquisició i venda de tot tipus d’actius immobiliaris: adquisició, gestió i desinversió de grans carteres immobiliàries; adquisició d’actius mitjançant operacions corporatives; operacions de Sale & Leaseback, adquisició de concessions administratives; constitució i adquisició de drets de superfície i en general qualsevol fórmula d’aprofitament del patrimoni immobiliari.

iii. Negociació d’arrendaments, cessions d’ús, comodats, censos i qualsevol altre tipus de contracte destinat a la cessió de la possessió, ús o aprofitament del patrimoni immobiliari, així com de les garanties associades a aquest tipus d’operacions.

iv. Defensa davant dels tribunals, reclamació de morosos i desnonaments.

v. Informes.